KDO JE KDO

S jakými účastníky se můžete v rámci trestního řízení setkat a jaké jsou jejich role v trestním řízení?

SOUDCE

Právník profesionál, který byl jmenován prezidentem republiky do funkce soudce. Jako odborník rozhoduje v některých případech sám, v jiných případech v soudním senátu, o tom, zda v rámci trestního řízení byl zjištěn dostatek takových důkazů o spáchání trestného činu, na základě kterých je možné dospět k závěru, že konkrétní pachatel spáchal konkrétní trestný čin. V takovém případě soudce vysloví, že pachatel je konkrétním jednáním vinen a zároveň rozhodne o tom, jaký trest pachateli uloží. V rámci soudního řízení je soudce oděn do tmavého taláru, který má tmavě fialový šálový límec. Soudce rozhoduje sám v případech méně závažných trestných činů, za které je možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí nepřesahující pět let.  V případech ostatních trestných činů rozhoduje spolu s dalšími dvěma soudci = laiky v senátu. Soudce řídí průběh trestního řízení před soudem a rozhoduje o tom, jaké svědky v rámci řízení před soudem vyslechne. V rámci výslechu zjistí totožnost předvolaného svědka, kterého poučí o tom, jaká má v rámci řízení před soudem práva i povinnosti a požádá svědka, aby ten vlastními slovy popsal průběh trestného činu tak, jak si jej pamatuje. Následně mu pokládá doplňující otázky tak, aby zjistil co možná nejpřesněji, jak ke spáchání trestného činu došlo a jaké následky trestný čin měl. Poté, co se soudce doptá na všechny okolnosti daného jednání, mohou položit otázky i další osoby, a to členové senátu, státní zástupce a obhájce pachatele. Rovněž pachatel dostane prostor položit otázky svědkovi či se vyjádřit k jeho výpovědi. Soudce dohlíží na to, aby položené otázky nebyly návodné či jinak nevhodné. Na závěr výslechu se soudce zeptá svědka na to, zda mu vznikly z důvodu dostavení se k soudnímu jednání zvláštní náklady (blíže viz odkaz náhrada nutných výdajů). Poté, co soudce výslech svědka ukončí a může svědek od soudu odejít, nebo se může posadit do jednací síně a sledovat další průběh řízení před soudem. To je ponecháno na jeho úvaze.

otevřít

OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU

Oběť trestného činu je dle našeho trestního práva označována též jako poškozený a v rámci trestního řízení je nadána řadou práv. Dle zákonné úpravy platí, že poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, byla mu způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Zvlášť zranitelnou obětí je dítě, osoba postižená vážným hendikepem, oběť trestného činu obchodování s lidmi a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu,který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím se zvýšeným nebezpečím druhotné újmy. Těmto osobám je věnována zvýšená ochrana (např. při podání vysvětlení a výslechu). Za poškozeného se naopak nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. Poškozený má mimo jiné právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu, má právo účastnit se hlavního líčení, má také právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit škodu, kterou poškozenému způsobil. Návrh na náhradu škody spolu s jejím vyčíslením musí být podán nejpozději u hlavního líčení, dříve než soud zahájí dokazování, tedy poté, co státní zástupce přednese obžalobu, před tím, než soud začne vyslýchat obžalovaného. V návrhu musí být uvedeno v jaké výši a z jakého důvodu je nárok na náhradu škody u soudu uplatňován.

otevřít

SVĚDEK

Svědek je osoba, která měla možnost vnímat okolnosti spáchání trestného činu, v některých případech na ní byl trestný čin přímo spáchán.  Svědek v rámci trestního řízení vypovídá o okolnostech spáchání projednávaného trestného činu, o tom, co měl možnosti vidět, slyšet či vnímat jiným způsobem. Svědek je povinen, na rozdíl od pachatele trestného činu, vždy vypovídat pravdu. Svědek má dále povinnost vždy se k příslušnému orgánu činnému v trestním řízení dostavit na předvolání a vypovídat, tj. svědčit. Této povinnosti se může svědek zprostit pouze v případech výslovně uvedených v zákoně, a to v § 100 trestního řádu. Svědek může odmítnout vypovídat ve dvou případech, a to: 1.) pokud je příbuzným obviněného v pokolení přímém, jeho sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem či druhem; 2.) pokud by svojí výpovědí mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhovi nebo jiným osobám v poměru rodinném či obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. O právu odepřít výpověď musí být každý svědek vždy v rámci trestního řízení předem poučen. Pokud je svědek předvolán k podání výpovědi k soudu, je důležité vzít s sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, dále předvolání, které od soudu svědek obdržel, příp. listinné důkazy, k jejichž předložení byl jako svědek vyzván soudem, příp. které chce předložit soudu z vlastní vůle. Pokud je svědek současně poškozeným v trestním řízení, pak je důležité přinést s sebou také vyčíslení škody.

otevřít

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup