ZMOCNĚNEC (ZÁSTUPCE POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ)


Poškozený má právo být v rámci trestního řízení zastoupen zmocněncem, kterého si zvolí a dá mu plnou moc.
Zmocněncem může být každá osoba, která je zcela způsobilá k právním úkonům, může jím být jak právník, tak také laik, který není v oblasti práva blíže vzdělán. Zmocněncem tak může být také rodinný příslušník, soused, kamarád či jiná osoba, ke které chová poškozený důvěru.

Zmocněncem nemůže být však taková osoba, která v dané trestní věci vystupuje jako svědek, znalec nebo tlumočník.

Zmocněnec je oprávněn za poškozeného činit návrhy, ať již na policii či u soudu, podávat žádosti či opravné prostředky, může se zúčastnit všech procesních úkonů, kterých se může zúčastnit sám poškozený. Kromě toho poskytuje poškozenému morální, psychologickou, příp. též právní pomoc a podporu. Zmocněnec však zásadně nemůže podat svědeckou výpověď místo poškozeného u soudu.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup