SOUDCE


Právník profesionál, který byl jmenován prezidentem republiky do funkce soudce. Jako odborník rozhoduje v některých případech sám, v jiných případech v soudním senátu, o tom, zda v rámci trestního řízení byl zjištěn dostatek takových důkazů o spáchání trestného činu, na základě kterých je možné dospět k závěru, že konkrétní pachatel spáchal konkrétní trestný čin. V takovém případě soudce vysloví, že pachatel je konkrétním jednáním vinen a zároveň rozhodne o tom, jaký trest pachateli uloží. V rámci soudního řízení je soudce oděn do tmavého taláru, který má tmavě fialový šálový límec.
Soudce rozhoduje sám v případech méně závažných trestných činů, za které je možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí nepřesahující pět let. 
V případech ostatních trestných činů rozhoduje spolu s dalšími dvěma soudci = laiky v senátu.

Soudce řídí průběh trestního řízení před soudem a rozhoduje o tom, jaké svědky v rámci řízení před soudem vyslechne. V rámci výslechu zjistí totožnost předvolaného svědka, kterého poučí o tom, jaká má v rámci řízení před soudem práva i povinnosti a požádá svědka, aby ten vlastními slovy popsal průběh trestného činu tak, jak si jej pamatuje. Následně mu pokládá doplňující otázky tak, aby zjistil co možná nejpřesněji, jak ke spáchání trestného činu došlo a jaké následky trestný čin měl. Poté, co se soudce doptá na všechny okolnosti daného jednání, mohou položit otázky i další osoby, a to členové senátu, státní zástupce a obhájce pachatele. Rovněž pachatel dostane prostor položit otázky svědkovi či se vyjádřit k jeho výpovědi. Soudce dohlíží na to, aby položené otázky nebyly návodné či jinak nevhodné.
Na závěr výslechu se soudce zeptá svědka na to, zda mu vznikly z důvodu dostavení se k soudnímu jednání zvláštní náklady (blíže viz odkaz náhrada nutných výdajů). Poté, co soudce výslech svědka ukončí a může svědek od soudu odejít, nebo se může posadit do jednací síně a sledovat další průběh řízení před soudem. To je ponecháno na jeho úvaze.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup