SVĚDEK


Svědek je osoba, která měla možnost vnímat okolnosti spáchání trestného činu, v některých případech na ní byl trestný čin přímo spáchán. 
Svědek v rámci trestního řízení vypovídá o okolnostech spáchání projednávaného trestného činu, o tom, co měl možnosti vidět, slyšet či vnímat jiným způsobem. Svědek je povinen, na rozdíl od pachatele trestného činu, vždy vypovídat pravdu. Svědek má dále povinnost vždy se k příslušnému orgánu činnému v trestním řízení dostavit na předvolání a vypovídat, tj. svědčit. Této povinnosti se může svědek zprostit pouze v případech výslovně uvedených v zákoně, a to v § 100 trestního řádu.
Svědek může odmítnout vypovídat ve dvou případech, a to:
1.) pokud je příbuzným obviněného v pokolení přímém, jeho sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem či druhem;

2.) pokud by svojí výpovědí mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhovi nebo jiným osobám v poměru rodinném či obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

O právu odepřít výpověď musí být každý svědek vždy v rámci trestního řízení předem poučen.

Pokud je svědek předvolán k podání výpovědi k soudu, je důležité vzít s sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, dále předvolání, které od soudu svědek obdržel, příp. listinné důkazy, k jejichž předložení byl jako svědek vyzván soudem, příp. které chce předložit soudu z vlastní vůle.

Pokud je svědek současně poškozeným v trestním řízení, pak je důležité přinést s sebou také vyčíslení škody.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup