ZVLÁŠŤ ZRANITELNÉ OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ


​​

Nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů zavádí ochranná opatření pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů, které definuje takto:
Zvlášť zranitelnou obětí se za splnění podmínek §2 odstavce 2 nebo 3 Zákona č. 45/2013 Sb. rozumí

  • a) dítě,
  • b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
  • c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) nebo oběť trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),
  • d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, nebo trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě, nebo jiné skupině osob, nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.

Existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou obětí, je třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat.

STAL(A) JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU: DŮSLEDKY A MOŽNÉ REAKCE PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUDNÍ ŘÍZENÍ KDO JE KDO


UŽITEČNÉ KONTAKTY KDE HLEDAT POMOC MAPA

Záhlaví Mapa stránek Výstup